دوفصلنامه نظریه و عمل در برنامه درسی- برای نویسندگان
فرآیند پذیرش مقالات فرآیند پذیرش مقالات

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/7/9 | 

ابتدا ورود به سامانه و ثبت نام در سامانه

۱. ارسال فایل مقاله از طریق سامانه

۲. ارسال ایمیل دریافت از طریق سامانه به نویسنده

۳. بررسی اولیه توسط سردبیر

۴. اعلام نظر سردبیر درخصوص رد و یا پذیرش اولیه

۵. ارسال مقاله توسط سامانه به داوران انتخاب شده توسط سردبیر

۶. ارسال اصلاحات مقاله از طریق سامانه به ایمیل نویسنده

۷. ارسال مقاله نهایی توسط نویسنده از طریق سامانه

۹. داوری نهایی و ارسال پذیرش به نویسنده توسط سامانه

 

تذکر: حداکثر مدت بررسی اولیه مقالات در نشریه ۱۰ روز کاری و حداکثر فاصله زمانی بین ثبت مقاله در سامانه تا اخذ پذیرش نهایی ۶ ماه می باشد.

 

شکل شماتیکی از فرآیند بررسی و داوری مقالات در نشریه:

نشانی مطلب در وبگاه دوفصلنامه نظریه و عمل در برنامه درسی:
http://cstp.khu.ac.ir/find-1.47.34.fa.html
برگشت به اصل مطلب